Misyon Ve Vizyon

TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI'NIN
(ŞEKER-İŞ) MİSYONUSendika çalışma ilişkilerinde üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme amacını ve misyonunu taşır. Bu amaç ve misyonun gerçekleş tirilmesi için, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve Atatürk ilkelerinin yaşatılması doğrultusunda, demok ratik ilkelerden sapmadan;

    a) Üyelerinin yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır adil bir ücret sağlamaya çalışır.
    b) Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak tedbirleri alır.
    c) Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sistemini geliştirmeye gayret eder.
    ç) Milli geliri arttırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını mümkün kılmak üzere çaba sarfeder.
    d) Dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmanın toplumun yaşayışındaki rolünü ve de ğerini müdrik ve bu konudaki haklarına ve görevlerine vakıf bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışır.
    e) Sendika, Türk Sendikacılık ülküsüne bağlı kalmak kayıt ve şar tıyla üyelerinin Ekmek-Barış-Özgürlük, Sosyal Adalet, Sosyal Güven lik ve İnsan Haklarıyla yukarıda belirtilen gayeler uğruna yapacakları çalışmaları benimsemeyi başlıca prensiplerinden biri sayar.
    f) Yukarıdaki hususları gerçekleştirmek amacıyla işkolu içinde sendikayı geliştirir.
 

TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI'NIN
(ŞEKER-İŞ) VİZYONUTürk-İş üyesi sendikalar arasında güçlü, güvenilir ve öncü bir teşkilat olarak haklı bir saygınlığa sahip olan Şeker-İş, gerek toplu sözleşmelerle işçilerin hak ettikleri ücretlere kavuşmaları ve yaşam seviyelerinin yükseltilmesi, gerekse işçi haklarının sağlanması ve korunması yolunda verilen mücadelelerde daima adından söz ettirmiş, çalışanların bugünkü seviyelere ulaşmasında etkin rol oynamıştır. Üyelerine sağladığı maddi kazanımlar yanında, 1997 yılında bünyesinde kurulan Ölüm ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı kanalıyla da, bir yandan zor durumdaki üyelerini ve ailelerini maddi açıdan desteklerken, diğer yandan sosyal hizmetler sağlamaktadır. Vakıf bünyesinde kurulan İktisadi İşletme kanalıyla işletilen "Şeker-İş Misafirhanesi", "Şeker Anadolu Mutfağı Lokanta İşletmesi", "Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti." bu sosyal hizmetlere yönelik kuruluşlarımızdır. Son olarak Antalya Çolaklı'da, eğitim ve dinlenme tesisimiz "Grand Şeker Hotel" hizmete açılmıştır.
5 yıldızlı tesisimizin bir yandan üyelerimizin eğitim ve tatil ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan ülke turizmine hizmet vermesi amaçlanmıştır. Sendikamız, işçi haklarının korunması ve ilerletilmesi doğrultusunda verdiği mücadeleleri sürdürürken, diğer yandan da üyelerimize sosyal hizmetler sağlanması ile başlattığı yeni sendikal anlayışın daha da geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çaba sarfetmektedir. Tüm dünyada yaşanan değişime seyirci kalmaktan öte, değişimi yönlendirebilmek amacıyla sendikaların da bu değişime ayak uydurması ve önce kendi vizyonlarını yenilemeleri gerektiğine inanan Sendikamız, bu yeni ve çağdaş çizgisi ve bu doğrultudaki vizyonuyla hizmetlerine devam edecektir.Sayaç: 4889